Datu chi semus in  tema  ,sichimus a faeddare de prides.Custa vorta però lu fachimus chin prus piaghere,tratandesi de unu  pride Irgolesu de naschita  . Sarvatore Marras difatis fit naschitu in Irgoli su  4 de Triulas de su 1863, fidzu de  Franziscu e de Pascalina Chessa .S’argumentu  lu fachet prus  interessante su fatu chi dopo don  Marras sa vidda de Irgoli no at tentu prus sa vorthuna de hàere un  ateru cumpaesanu sacratu.  Metas  hadìan  picatu cussa vocazione ,ma pacu bene non bind’hat andatu in portu  manc’unu,o ca in su camminu longu de sa diaconia han  fatu atteru disinnu, oppuru calicunu  prus pacu vorthunatu sich’est mortu apenas prima de lu sacrare  .Sicundu sos intesones sa familia de pride Marras comente  sa majoria de sas  familias  Irgolesas  “in cussos tempos”  fin  poveros  atacatos a terra .Issu, dae minoreddu ,a su babbu e a sa mamma nanchi lis hadiat ispintu su disidzu de si fachere a pride,ma in sas cundiziones de miseria chi fin colande no li potian assicundare cussa vocazione.Poi po sichire a acontzare su locu su babbu si fit irmalaidatu e mortu zovaneddu  dassandelos orfaneddos .Issu  però  fit mirillatu e   hat mantesu su puntillu e sa fide,datu chi su 1889, a cando teniat 26 annos est intratu a su seminariu de Nugoro.Sos istudios mannos los adiat sichitos in Sassari,e su 19 de Natale de su1892 hadìat rezitu sos sacramentos.Nanchi teniat una voche andzelicale ,fit apassionatu  de musica e carchi cosa l’adìat istudiata,  tant’est veru chi sos primos 3 annos  de pride los adìat colatos in sa cattedrale de S.Maria in Nugoro “quale Beneficiato cantore”.In triulas de su1896 lu han fatu retore de Garteddi,abarrande parracu inie vinzas a su 1944. Semper chin su risu in lavras fIt istimatu dae totus,essende una pessone meta caritatevole,chi adzuait sos prus miseros,efit de bonu chin totus .Narian chi teniat una apertura mentale e una fide   meravillosa,cando fit praticande sos sacramentos  nanchi si commoviat issu  e commoviat sos fideles chi fin assistinde a sa missa .Hadiìat fatu naschire paritzas associaziones po ispainare sas operas vonas e sa  preghiera,hadìat rinnovatu sos duos  oratorios chi fin in agonia.In mesus de su fachindzu de sa missione , li restait puru su tempus po sas cosas prus veniales  e  de sa vita mundana .Essende semper de bonu umore ,li piaghiat su divertimentu ,sonaiti sa chitarra,e sa duminica vortadie  non si perdiat mai sos ballos in piatza. Pessandebi vene, ca “su sambene no est abba”,pride Marras fit su vrate de sa mamma de ziu Antoni Pinna e de sa mamma de ziu Pascale Vacca.Sos  eredes  Pinna  fin  prus che ateru afaristas,ma oje chi est oje sos eredes Vacca sono  meta appassionatos  siat a su cantu e siat   a sos  ballos,”dzente meta divertita”.Dopo 51 annos dae cando si fit sacratu e de 48 annos de vicariu in Garteddi, in  su 1944, malaidu, si fit ritiratu e lu haìan curatu sos nepotes  garteddesos,  finzas a su 18 de Frearju de su 1948, cando li hat torratu s’anima a Deus. A s’interru, naran  galu sos pacos chi lu poten atestare,nanchi bi fit totu sa Baronia,mai prus vistu  unu interru prus mannu de cussu . A sas celebratziones  bi fin totus sos prides de sa zona chin  Mussennore, sa preica la haìiat fata pride Cosseddu (don Giovanni Cosseddu), ziu de su parracu chi hamus  como in Irgoli.Nois tenimus sa vorthuna  de hàere  su documentu intreu de totu sa preica,e lu ponimus a disposizione de chie lu cheret leghere in custu “blog”.

Sant’Andria de su 2013-

Pasqualinu.